LemTransliterator был створений для люди, котры не мают клявятуры з кирилицьом а барз хотіли бы ужывати єй до лемківскых текстів. LemTransliterator має на ціли лем помочы в заміні лемківского тексту записаного в латинці на форму записану в кирилиці. LemTransliterator не справджат поправности запису заміняного тексту і прото не звільнят користаючых зо знайомости правил лемківского словництва і граматикы.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ lemTransliterator by'l stworeny dla ludy kotry ne majut klawiatury z kyrylyciom a barz chotily by uz'y'waty jej do lemkiwskych tekstiw. lemTransliterator maje na cily lem pomoczy w zamini lemkiwskoho tekstu zapysanoho w latynci na formu zapysanu w kyrylyci.lemTransliterator ne sprawdz’at poprawnosty zapysu zaminianoho tekstu i proto ne zwilniat korystajuczy'ch zo znajomosty prawyl lemkiwskoho slownyctwa i gramatyky'. ]


В тым поли впиш лемківскє слово записане латинком а потім притисний [замін] абы замінити го на форму кириличну. Як хочеш штобы даяка част речыня лишыла ся не преложена на кирилицю хватит написати єй в квадратовых навісах [ ]. приклад: тото хочу заминити [ а тото не зміням ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym poly wpysz lemkiwskie slowo zapysane latynkom
a potym prytysnyj [замін] aby' zaminyty ho na formu kyrylycznu. Jak choczesz sztoby dajaka czast reczynja lyszyla sia ne preloz'ena na kyrycyciu chwatyt napysaty jej w kwadratowych nawisach [ ]. ]

pryklad: toto chczu zminyty [ a toto ne zminiam ]